Nghị Hội 30 Năm
TS Mai Thanh Truyết - Xả độc tại Vũng Áng

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết trình bày vụ xả độc tại Vũng Áng. Trung Cộng đã chở chất thải từ 150 nhà máy sản xuất t...
https://www.youtube.com/watch?v=oNlCahrajFE
Photo
Nghị Hội 30 Năm-TS Mai Thanh Truyết, xả độc tại Vũng Áng

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

"Energy can neither created or destroyed, 

 it only transforms from one form to another" - Anonymous


                                                         

 

//////////////////////////////////////////////////