LPK Sydney


Hình ảnh sinh hoạt

Ông Bà Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết gặp gở anh em đồng môn và gia đình trong Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu

Trong chuyến đi xuyên Úc Châu trình bày về thảm hoạ môi trường tại Việt Nam, Ông Bà Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết đã gặp gở một số anh em đồng môn và gia đình trong Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu trưa ngày 30/04/2017 tại Trường UPC / Petrus Ký College – Bankstown:


________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The energy of the mind is the essence of life."

                                                                - Aristotle -

 

//////////////////////////////////////////////////