Fwd: [PhungSuXaHoi] Kính mời xem: Tiếng Dân Việt # 24 – Cái bánh vẽ ” Nhân Dân Làm Chủ”

                                                       
        

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG

     

minhhieu99 posted: "Tiếng Dân Việt # 24 - Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Mục Sư Huỳnh Quốc Bình, Nhà văn Hải Triều và ông Đoàn Trọng Hiếu về đề tài " 11 chữ bạc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý , Nhân dân làm chủ" , và cái bánh vẽ "Nhân Dân làm chủ" mà CSVN đã bắt d"
Respond to this post by replying above this line

New post on tiengdanviet.net

Tiếng Dân Việt # 24 – Cái bánh vẽ " Nhân Dân Làm Chủ"

by minhhieu99

Tiếng Dân Việt # 24 - Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Mục Sư Huỳnh Quốc Bình, Nhà văn Hải Triều và ông Đoàn Trọng Hiếu về đề tài " 11 chữ bạc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý , Nhân dân làm chủ" , và cái bánh vẽ "Nhân Dân làm chủ" mà CSVN đã bắt dân phải ăn trong suốt 63 năm qua.

minhhieu99 | June 30, 2017 at 12:52 pm | Categories: Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | URL: http://wp.me/p8hhVR-hz
Comment    See all comments    Like

Unsubscribe to no longer receive posts from tiengdanviet.net.
Change your email settings at Manage Subscriptions.

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
http://tiengdanviet.net/2017/06/30/tieng-dan-viet-24-cai-banh-ve-nhan-dan-lam-chu/__._,_.___

Posted by: Hieu Doan <hieudoanbdq@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

************************
DIEN DAN PHUNG SU XA HOI
************************

Post Message: phungsuxahoi@yahoogroups.com
Subscribe: phungsuxahoi-subscribe@yahoogroups.com
Unsubscribe: phungsuxahoi-unsubscribe@yahoogroups.com
List Owner: phungsuxahoi-owner@yahoogroups.com

.

__,_._,___


Đảng Lãnh Đạo – Nhà Nước Quản Lý – Nhân Dân Làm Chủ


Nhìn tựa đề, chúng ta thấy ngay là thứ tự nầy do đảng sắp xếp. Ở miền Bắc, ngay sau khi chiếm chính quyền năm 1946 và rõ ràng nhứt là ngay sau khi hiệp định Geneve ký kết ngày 20/7/1954, người dân miền Bắc bắt đầu hiểu và hiểu rõ "11 chữ bạc" trên. Mãi đến 21 năm sau đó, dân miền Nam mới bắt đầu thấm…đòn!

Và "đòn cai trị" đang tiếp tục gây dấu ấn lên đầu, lên vai, và lên khắp 95 triệu người con Việt, ngoại trừ hơn ba triệu thành viên của đảng CSBV và nhóm người có "dây mơ rễ má" với họ.

Phải nói cho rõ ràng để nhận diện:

- Ai là nguyên nhân?

- Ai là nạn nhân của "11 chữ bạc" nầy?

Nhưng trước hết, chúng ta cần phải biết chính sách trên như thế nào? Áp dụng làm sao? Và kết quả (của đảng) cũng như hậu quả (của Dân) ra làm sao?

1-    Đảng lãnh đạo


Nói về đảng lãnh đạo, một hiến pháp mới được thông qua vào tháng 11 năm 2013, tái xác định vai trò chủ chốt của Đảng CSBV trong chính trị, quân sự, kinh tế, và xã hội. Khác với nguyên tắc tam quyền phân lập như hành pháp, lập pháp và tư pháp, vốn là nền tảng chính trị của hầu hết các quốc gia trên thế giới, ĐCSBV sắp xếp tổ chức chính trị của họ là do Đảng Cộng sản giữ địa vị trên hết. Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Đình Lộc (tại nhiệm sở từ năm 1992 đến 2002) cho là Việt Nam tuân theo mô hình "quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có phân công, phối hợp giữa các quyền lực đó" với một đảng lãnh đạo và cầm quyền.

Quyền lực quan trọng nhất nằm ở Bộ Chính trị Trung ương đảng, là cơ quan tối cao chỉ định các chức vụ chủ tịch nước và thủ tướng.

Theo bản hiến pháp trên thì Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của "nhân dân" và là tổ chức duy nhất nắm quyền lập pháp. Cơ quan này có trách nhiệm to lớn trong việc giám sát mọi hoạt động của chính phủ.

Tuy nhiên, Quốc hội vẫn là đối tượng chịu sự lãnh đạo của Đảng. Khoảng gần 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên. Số còn lại dù không phải là đảng viên, nhưng phải được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua mới có thể tranh cử vào Quốc hội.

2-    Nhà nước quản lý


Theo định nghĩa của hiến pháp CSBV, quản lý nhà nước là việc điều hành  bộ máy nhà nước, hoạt động của các tổ chức nhà nước trên các phương diện luật pháp, hành pháp và tư pháp. Hay có thể hiểu là cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân lao động làm chủ".

Quản lý nhà nước còn được biết là quá trình tổ chức, quá trình điều hành của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước đối với xã hội và hành vi hoạt động của con người theo pháp luật để đạt được những mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ quản lý nhà nước đã đề ra.

Hiện nay:

·         Điều 6 của Hiến pháp Việt Nam quy định "nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân". Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ". Ðiều 83, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

·         Công an Nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang quan trọng của Đảng CSBV làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước. Công an ở Việt Nam "là công cụ trấn áp của chính quyền, mà chính quyền ở đây là chính quyền của ĐCSBV.

·         Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh "vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân". Ngoài việc bảo vệ tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCSBV, Quân đội Nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội toàn cầu.

·         Bộ Nội vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo.

·         Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện việc quản lý lễ hội tín ngưỡng,.

·         Quản lý nhà nước với hoạt động tôn giáo là một yêu cầu khách quan của mọi quốc gia. Hoạt động tôn giáo không chỉ thuần túy nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần của tín đồ, chức sắc, nhà tu hành, mà còn liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội. Mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và mọi công dân liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội đều phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước.

Việc đào tạo cán bộ ngành "quản lý nhà nước" (state management)

CSBV đã thiết lập một chương trình đào tạo riêng cho ngành quản lý nhà nước ở đại học quốc gia với thời gian học tập bốn năm sau kỳ thi tuyển văn hóa và lý lịch của ứng viên đã tốt nghiệp bậc trung học. Mục tiêu đào tạo nhằm vào việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về quản lý, kiến thức chuyên môn về quản lý hành chính nhà nước và có khả năng thực hiện được các công việc quản lý hành chính thuộc khu vực công hoặc khu vực tư.

Lý thuyết là như vậy, nhưng thật ra, sinh viên tốt nghiệp sẽ là những cán bộ hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn:

*           Trung thành với Đảng, nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

*           Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, tổ chức.Trở thành một công chức chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả.

*           Các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học, Pháp luật đại cương).

Rõ ràng những nhiệm vụ trên chỉ nhằm "phục vụ" cho Đảng và Nhà nước mà thôi.

3-    Nhân dân làm chủ


Ngay từ Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thể hiện: "... Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" đã thể hiện rõ trách nhiệm của nhân dân trong việc xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp.

Thứ hai, khoản 2 Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định: "Đảng CSBV gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình". Điều nầy cho thấy, cũng trên lý thuyết, vai trò làm chủ của Nhân dân đối với nước, Nhân dân giao phó trách nhiệm cho Đảng để lãnh đạo Nhà nước và xã hội, vì vậy, Đảng phải chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước nhân dân trong việc lãnh đạo của mình.

Như vậy, theo định nghĩa trong việc xây dựng chế độ dân chủ XHCN, một chế độ xã hội tự nhận là "dân là chủ và dân làm chủ", Đảng đã sớm đề cập đến mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là "cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội". Mắc xích nhân dân làm chủ trong chuổi "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" trong đó, nhân dân làm chủ là yếu tố trung tâm, bởi vì mọi hoạt động của Đảng và Nhà nước đều từ nhân dân và vì nhân dân. Nhưng trên thực tế, nhân dân chỉ là đối tượng để cho ĐCSBV "nhấn mạnh" thêm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mà thôi.

Điều nầy có nghĩa là "Đảng và Nhà nước làm chủ thay Nhân dân".

4-    Thực tế đão ngược

Sau hơn 42 năm cai trị toàn cõi Việt Nam, Đảng CSBV đã thể hiện rõ dã tâm và đang hoàn toàn thực sự lãnh đạo, quản lý, và làm chủ Đất và Nước.

Nghĩa là tất cả chỉ tập trung vào một chữ Đảng mà thôi!

Và trên hiến pháp còn có cương lĩnh đảng, nghĩa là đảng là luật, là Nhà nước, là "làm chủ" cả 95 triệu nhân dân!

Và câu hỏi Ai là nguyên nhân? Ai là nạn nhân của "11 chữ bạc" đã được giải bày rỏ ràng.

Nguyên nhân chính là Đảng Cộng sản Bắc Việt và nạn nhân chính là 95 triệu người con Việt!


Vì vậy, muốn tranh đấu vì tự do dân chủ, dù chủ trương bất bạo động hay không, dù không vận động bạo lực cách mạng đánh đổ chế độ độc tài toàn trị của CSBV thì ít nhứt cũng phải tổ chức hành động "bất tuân dân sự"(civil disobedience) như tuổi trẻ và trí thức Hong Kong đã làm năm 2014 do Hoàng Chí Phong lúc đó mới 17 tuổi lập nên phong trào Demosito.

Chính ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ đã khuyến cào tuổi trẻ Việt Nam cáo rằng: "Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự. Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài." Và bất tuân dân sự ở đây không có nghĩa là biểu tình ôn hòa, chấp nhận sự đàn áp của công an, côn đồ một cách thụ động. Mà bất tuân dân sự tức là chấp nhận chiến đấu tự vệ, đánh trả đòn và chấp nhận đổ máu…

5-    Thay lời kết

Tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ, tự do, nhân quyền đích thực ngày hôm nay là phải chấp nhận hy sinh chiến đấu Chống Tàu Diệt Việt Cộng. Việc thành lập các "xã hội dân sự" ngày hôm nay chỉ là một bước đầu. Bước kế tiếp phải xử dụng biện pháp bất tuân dân sự:

·         Chống lại cướp đất, cướp ruộng, cướp cơ sở kinh doanh là bất tuân dân sự.

·         Đòi bồi thường tài sản, nguồn sinh sống trong vụ "đầu độc" biển ở Formosa Vũng Áng cũng là một hành động bất tuân dân sự.

·         Biểu tình chống sự xâm nhập của giàn khoan Hải Dương 981 cũng là bất tuân dân sự.

·         Đốt các cơ ngơi, cơ sở kinh doanh của CSBV, của Tàu khựa cũng là một hành động bất tuân dân sự.

Ai sẽ làm những điều trên?

Là chính chúng ta, những người con Việt trong và ngoài nước.

Là 65% Tuổi trẻ Việt Nam.

Bây giờ và hôm nay không phải là lúc đặt vấn đề và phân tích tội ác của Đảng CSBV nữa, mà bây giờ mới chính là lúc cần phải HÀNH ĐỘNG thực tiễn và cụ thể. CSBV đang thực sự đi vào bế tắc vì những cuộc đấu đá tranh dành quyền lực, vì nền kinh tế kiệt quệ, vì gánh nợ xấu quá cao (600 ngàn tỷ Đồng VN), và nhứt là vì đảng đã loại ra ngoài xã hội hai thành phần quan trọng trong công cuộc …chiếm đóng Việt Nam. Đó là thành phần nông dân và công nhân.

Con giun xéo lắm cũng quằn!

Nên nhớ, người Do Thái chịu cảnh nô lệ của Ai Cập trong 430 năm và rồi lang thang trong sa mạc thêm 40 năm nữa để trút bỏ tâm hồn nô lệ của 430 năm ấy. Còn người miền Nam mang tâm cảm nô lệ suốt hơn 42 năm rồi, hẳn không thể trút bỏ mặc cảm nô lệ để đứng thẳng lên dành lại đất của cha ông hay sao?

Hịch Vua Quang Trung đã ghi: "Đánh cho để răng đen, đánh cho để tóc dài, đánh cho nó "chính luân bất phản", đánh cho nó "nhất phiến giáp bất hoàn", đánh cho "sử tri Nam quốc Anh hùng chi hữu chủ". (Đánh cho không một xe nào dám quay trở lại, đánh cho một miếng giáp cũng không còn, đánh cho lịch sử ghi nước Nam có chủ).


Mai Thanh Truyết

Nhóm Chng Tàu Dit Vit Cng

Tháng 6, 2017

--

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/


"Sự bền vững của thế giới chúng ta là năng lượng tái tạo, tái chế phế thải và môi trường xanh."                                                                            "The sustainability of our world is renewable energy, waste recycling & green environment." - MTTruyết - 

 

Fwd: FYI: Video buổi Hội luận trên Face Book - Đề tài: “Những biến chuyển hiện tại ở Việt Nam và Triễn vọng trong những ngày sắp tới”

 Video buổi Hội luận trên Face Book - Đề tài: "Những biến chuyển hiện tại ở Việt Nam và Triễn vọng trong những ngày sắp tới"

 "Những biến chuyển hiện tại ở Việt Nam và Triễn vọng trong những ngày sắp tới"


Phần I
​Phần II


Phần III - Phát biểu của TKTThuy


Phần IV - Phát biểu của Đồng hươngPhần Phát biểu của Bùi Ngọc ThắngThân mến,


​TThuy

Have a 🌻 day, 


   Nguyên Thủy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"The only real prison is Fear;

 and the only real Freedom is freedom from Fear"

                           -Aung San Suu Kyi-
 On Sun, Jun 11, 2017 at 10:00 PM, Nguyen TThuy <thuy531@gmail.com> wrote:
Mời ACE cùng nghe:

Nhạc Tuổi Trẻ đấu tranh


Have a 🌻 day, 


   Nguyên Thủy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"The only real prison is Fear;

 and the only real Freedom is freedom from Fear"

                           -Aung San Suu Kyi-


Mmm0

Ngày Môi Trường Thế Giới 2017:

Nối kết Người với Thiên Nhiên


 

 

 

 


 Ngày Môi trường năm nay rất đặc biệt vì lần đầu tiên yếu tố kết nối con người với thiên nhiên (connecting People to Nature) được nêu ra nhằm mục tiêu kêu gọi mọi công dân trên toàn cầu tiếp tục chủ đề năm 2016 là "Tham gia vào cuộc tranh đua để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn".

 

Erik Solheim, Trưởng Cơ quan Môi trường LHQ cho biết: "Ngày Môi trường Thế giới là ngày kỷ niệm tình yêu tập thể (collective love) phụ thuộc vào thiên nhiên. Cơ quan Môi trường LHQ và Chánh phủ Canada kêu gọi 'Kết nối con người với thiên nhiên'. Đó cũng là chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2017, nhắc nhở chúng ta hãy ra ngoài và hướng về thiên nhiên, để đánh giá cao nét đẹp và tầm quan trọng của thiên nhiên, cũng như tiếp tục kêu gọi bảo vệ trái đất chung của chúng ta. Ngày nầy giúp và khuyến khích chúng ta hành động để bảo vệ môi trường và thúc đẩy việc đánh giá sâu hơn về sự kết nối giữa chúng ta với thế giới thiên nhiên. Nước chủ nhà của ngày nầy là Canada với chủ đề đã chọn và sẽ là trung tâm của lễ kỷ niệm cho năm 2017.

 

1-    Ngày Môi trường Thế giới là một ngày cho mọi người, mọi nơi.

Chủ đề năm nay mời bạn suy nghĩ về tư thế của chúng ta là một phần của thiên nhiên và chúng ta phụ thuộc vào thiên nhiên như thế nào. Điều đó thách thức chúng ta tìm ra những phương cách thú vị và tích cực để trải nghiệm và trân quý mối quan hệ quan trọng giữa con người với thiên nhiên.

 

Kể từ năm 1972, hàng năm, chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) tổ chức và vinh danh Ngày Môi trường Thế giới (World Environment Day) vào ngày 5 tháng 6 nhằm mục tiêu nâng cao sự cảnh giác cho dân chúng toàn cầu về những vấn đề môi trường, cũng như kêu gọi mỗi người dân có hành động tích cực hơn trong việc bảo vệ trái đất. 

Thông điệp trên nhằm mục đích kêu gọi tất cả những người quan tâm tập trung nhiều hơn về các nguy cơ mà môi trường chung phải đối mặt và động não về những hướng giải quyết các nguy cơ hiện đang diễn ra khắp nơi trên thế giới.

Đa số trong chúng ta, ít ai nghĩ đến vấn đề MÔI TRƯỜNG. Với trên 7 tỷ nhân khẩu sống trong điều kiện "chật hẹp" hơn, diện tích sống hạn chế hơn, nguồn thực phẩm vẫn còn giới hạn hơn… Nếu chúng ta tiếp tục tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên như hiện nay, chắc chắn các thế hệ tương lai sẽ …thiếu ăn và thiếu nơi "nghĩ chân"!

Đó là lý do sống còn, và là lý do tại sao chúng ta phải tiêu thụ nguồn thực phẩm, nguồn nguyên liệu thiên nhiên có ý thức và không phí phạm!


2-    Suy nghĩ của chúng ta

Đây là một tiêu đề có thể áp dụng cho mọi người để bất chợt tự hỏi rằng: "Chúng ta sống như thế nào và cuộc sống đó ảnh hưởng lên trái đất ra sao?"

Từ đó, một chuổi câu hỏi khác hiện ra trong đầu trong mỗi chúng ta là:

 

Chúng ta ăn uống như thế nào?

Đi lại và mua sắm ra sao?

Đi du lịch và du hí…bằng phương tiện gì? v.v

 

Từ những suy nghĩ đó, chúng ta sẽ nhận thức được là nếp sống bền vững rất cần thiết và là cốt lõi của việc bảo vệ môi trường. Theo ước tính của UNEP, vào năm 2050 dân số toàn cầu sẽ tăng lên 9,6 tỷ. Nếu mức tiêu thụ và sản xuất vẫn giữ nguyên với dân số 7 tỷ rưỡi như hiện nay, chúng ta cần phải có một diện tích tương đương với 3 lần trái đất cộng lại để đạt được lối sống như bây giờ.


 

Vì vậy, việc giữ được nguyên trạng nếp sống như ngày hôm nay cho năm 2050 cần phải có một chiến lược thông minh để bảo vệ một tương lai lành mạnh.

 

Mục đích của Ngày Môi trường Thế giới là tập trung sự chú ý trên toàn thế giới vào tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích sự quan tâm chính trị và hành động bảo vệ môi trường.

 

Dưới đây là các chủ đề tiếp nối so với những năm qua. Đó là:

Chủ đề của năm 2016 - "Tham gia cuộc đua để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn".

Chủ đề năm 2015 - "Một Thế giới, Một Môi trường".

Chủ đề của năm 2014 - "Các quốc đảo nhỏ đang phát triển" (Small island developing states – SIDS) và "Nâng cao tiếng nói chứ không phải mực nước biển" (Raise your voice not the sea level).

Chủ đề của năm 2013 - "Suy nghĩ, Ăn. Lưu trữ". Và khẩu hiệu "Giảm bớt Lương thực của Bạn".

Chủ đề của năm 2012 - "Kinh tế Xanh: Nó bao gồm bạn không?"

Chủ đề của năm 2011 - "Rừng xanh: Thiên nhiên nằm trong dịch vụ bạn"?

Chủ đề năm 2010 - "Nhiều chủng loại. Một hành tinh. Một tương lai".

Chủ đề năm 2009 - "Trái đất Cần Bạn - Hợp nhứt lại để chống lại sự Thay đổi Khí hậu".

Chủ đề và khẩu hiệu của năm 2008 - "CO2, Đá các Thói quen (xấu) - Hướng tới nền kinh tế xử dụng ít Carbon".

 

Đặc biệt, vào năm 2013, Ngày Môi trường Thế giới nhấn mạnh việc phí phạm thực phẩm, điều nầy không những cần được góp phần vào việc cứu đói mà còn là một việc làm tiêu hao tài nguyên của trái đất nữa! Nên nhớ, thức ăn dư thừa của học sinh tiểu và trung học tại Hoa Kỳ trong buổi trưa đủ để cung cấp thực phẩm cho một số dân 30 triệu trong một năm!

 

Nên nhớ, trong giây phút đổ một miếng hamburger dư thừa vào thùng rác, chúng ta cần nghĩ đến tình trạng trên thế giới hiện còn trên 120 triệu con người không có gì để ăn hàng ngày. Khi chúng ta đang đánh răng mà cứ để vòi nước tiếp tục chảy, chúng ta hãy nghĩ đến trẻ em ở Phi Châu phải đi hàng bao cây số để hứng lấy một, hai lít nước dơ đọng trong lỗ chân thú để uống!

 

Cũng vào năm 2013, thế giới nhấn mạnh đến nhiều khía cạnh bảo vệ môi trường bằng "Giáo dục Môi trường và Khơi dậy Nhận thức" (Environmental Education & Awareness-raising), trong đó nhấn mạnh vai trò của nhà giáo trên thế giới. Từ đó, chúng ta thấy rằng, vấn đề thực phẩm luôn luôn được nhắc nhở và được lập đi lập lại hàng năm nhằm kêu gọi mỗi công dân toàn cầu cần ý thức rõ ràng nguồn thực phẩm và nguồn nước sạch là nhu cầu cốt lõi của sự sinh tồn của nhân loại.

 

3-    Chúng ta phải làm gì cho Ngày Môi trường Thế giới?


 

Những việc làm nho nhỏ liệt kê dưới đây thể hiện mối quan tâm của mỗi người trong chúng ta đối với Ngày Môi trường Thế giới:

 


 • Cùng bón phân hữu cơ và nhổ cỏ dại trong sân nhà và nếu có thể trong các nơi công cộng như vườn chơi trẻ em, công viên;
 • Ăn thực phẩm "sạch" (organic food)  được nuôi dưỡng hay trồng trọt trong vùng để tránh sự chuyên chở tạo thêm xả thải khí carbonic vào không khí;
 • Tuyệt đối tránh xả rác bừa bãi nơi công cộng và giúp đở dọn dẹp rác rến ở các nơi nầy;
 • Cùng nhau tiết kiệm năng lượng bằng cách hạn chế sự phí phạm và mức tiêu thụ điện và nước trong nhà;
 • Về phương diện thành phố, kết nghĩa "chị em" (sister city) để cùng nhau nâng cao ý thức về "sức khỏe môi trường" (environmental health) ở những nơi khác nhau;
 • Tổ chức và thành lập các diễn đàn môi trường để phổ biến và cập nhật một số thông tin mới về việc bảo vệ môi trường sống;
 • Hạn chế xử dụng xe và dùng xe đạp nếu có thể;

 • Về vấn đề phế thải, cần lưu ý đến các phế thải độc hại như bình điện, thùng sơn nhà cửa, các máy móc điện tử cũ không xài nữa, v.v…cần phải mang đến những trung tâm thu hồi có ở những thành phố lớn;
 • Đặc biệt, cần nên biết ủ (composting) phế thải hữu cơ như cỏ, nhánh cây, v.v…là một nguồn phân bón hữu cơ cho cây cỏ trong vườn, thay vì đem đổ trong thùng rác rồi đổ vào các bãi rác, chiếm thêm một diện tích không nhỏ của trái đất;
 • Và, mỗi chúng ta cố gắng làm thế nào để sống một đời sống thân thiện với môi trường.

 

4-    Còn Việt Nam ứng xử như thế nào trước Ngày Môi trường Thế giới năm nay?

 

Việt Nam tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới từ năm 1982. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức trọng thể ngày lễ này ở tất cả các tỉnh thành trên phạm vi cả nước và cũng chọn một địa phương làm nơi tổ chức các hoạt động quy mô cấp quốc gia hưởng ứng sự kiện này.

Nhưng riêng cho năm nay, vẫn chưa thấy Việt Nam có những bước tiến nào thúc đẩy ý thức liên quan hữu cơ giữa Con người và Thiên nhiên cho chủ đề năm nay. Phải chăng vì tình hình vi phạm môi trường và nhân quyền của cường quyền qua các vụ nhiễm độc và đầu độc khắp nước khiến cho Cộng sản Bắc Việt không còn chú ý đến Ngày Môi trường hàng năm?

 

Ở Việt Nam và nhiều nước đang phát triển trên thế giới về tăng trưởng kinh tế còn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng (số lượng) và đang từ từ chuyển sang phát triển theo chiều sâu (phẩm chất). Sản xuất công nghiệp với công nghệ lạc hậu làm tăng mức tiêu hao nguyên liệu và năng lượng cần thiết rất lớn, kéo theo tỷ suất phát thải chất ô nhiễm cao, cộng với nhu cầu phát triển cấp bách làm cho các nền kinh tế không đồng bộ, nhu cầu tiêu dùng tăng và với nhiều thói quen tiêu cực do phong tục, tập quán. Tất cả đã trở thành một trong những nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cho các nguồn tài nguyên bị khai thác tối đa làm cho môi trường bị ô nhiễm trầm trọng và gây ra nạn mất cân bằng sinh thái của quốc gia.

 

5-    Những kết ước bằng lời


 

Trở về các khẩu hiệu và mục tiêu từ ngày thành lập Ngày Môi trường Thế giới, LHQ qua Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) đã đưa ra một khái niệm duy nhứt là nhắm vào thế hệ tương lai. Như các chủ đề cho những năm đầu tiên là:

 

 • "Phát triển nhưng không Hủy hoại" (Development without Destruction) cho năm 1978;
 • Năm 1979:"Chỉ có một Tương lai cho Con cháu chúng ta" (Only one Future for Our Children);

 • Năm 1980:"Một thách thức mới cho Thập niên mới" (A new Challenge for the New Decade);
 • Năm 1981:"Mạch Nước ngầm, Hóa chất độc hại trong dây chuyền Thực phẩm của con người" (Ground water, Toxic chemicals in Human Food chains).

 

Từ đó, chúng ta thấy rằng vấn đề môi trường chung trên thế giới là vấn đề sống còn của nhân loại, trong đó nước và thực phẩm là hai yếu tố quan trọng nhứt.

Nhìn chung, tình trạng nước và môi trường nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam không được sáng sủa. Do đó hàng năm, nhân Ngày Môi trường Thế Giới, LHQ luôn luôn cảnh giác tất cả các quốc gia nhất là những nước đang phát triển cần phải chú trọng hơn nữa về việc mang lại nguồn nước sinh hoạt sạch cho người dân, cùng hệ thống vệ sinh phóng uế cũng như những phương hướng bảo vệ sức khỏe bằng cách gìn giữ vệ sinh cá nhân và ngăn ngừa ô nhiễm.

 

Riêng về tình trạng thực phẩm ở Việt Nam, có thể nói, hơn bao giờ hết, nguồn thực phẩm "hoàn toàn" bị ô nhiễm vì những hóa chất kích thích tố tăng trưởng, hóa chất tăng trọng, trừ nấm mốc, hóa chất bảo quản dùng cho kỹ nghệ, hóa chất làm ngọt, "thúc" cho trái cây mau "chín", làm thực phẩm có mùi thơm, làm cho có màu bắt mắt

kết quả là, hiện nay, Việt Nam có tỷ lệ bịnh ung thư đủ loại cũng như số tử vong cao nhứt thế giới, và tình trạng nầy ngày càng tăng. Theo ước tính của Bộ Y tế Việt Nam, trong năm năm gần đây, hàng năm có thêm trên trăm ngàn nạn nhân ung thư mới và số tử vong hàng năm là khoảng 50.000 người. 

 

Ai là thủ phạm của các nguy cơ trên ngoài Trung Cộng với sự tiếp tay của CS Bắc Việt, thái thú biết nói tiếng Việt? Trong đó Chợ Kim Biên ở Chợ Lớn là một thí dụ điển hình cho cuộc đầu độc tập thể người dân Việt!

 

Nếu không thực hiện việc thay đổi chính sách và quyết tâm bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ, chắc chắn Việt Nam sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt của chính sách phát triển quốc gia trong những ngày sắp tới.

 

6-    Thay lời kết

 

Trong thời đại của nhựa đường (asphalt), điện thoại thông minh (smart phone) và trong số những phiền nhiễu của cuộc sống hiện đại, kết nối với thiên nhiên có thể được suy nghĩ thoáng qua mà thôi. Nhưng với sự giúp đỡ của bạn, Ngày Môi trường Thế giới có thể làm cho minh bạch và rõ ràng hơn bao giờ hết rằng chúng ta cần sự hài hòa giữa nhân loại và thiên nhiên để cả hai có thể phát triển một cách tích cực hơn.


Đại hội đồng LHQ đồng ý tuyên bố thập kỷ 2014-2024 là thập kỷ của Năng lượng Bền vững cho Mọi người, nhấn mạnh tầm quan trọng của các vấn đề năng lượng đối với phát triển bền vững và để xây dựng chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015.

 

Còn Việt Nam thì sao?

 

Thế giới đã bước qua gần hai thập niên đầu của thế kỷ 21, thế mà con thuyền CS Bắc Việt vẫn còn lẽo đẽo co cụm trên những dòng sông không còn sinh khí vì đã biến thành dòng sông đen do ô nhiễm hóa chất từ các nhà máy sản xuất, cũng như não trạng sơ cứng với cơ chế chuyên chính vô sản… thì làm sao CS Bắc Việt có thể lái con thuyền CHẾT đó ra biển khơi được!

 

Vì vậy, một câu hỏi thiết yếu được đặt ra là, mỗi người trong chúng ta, trong và ngoài nước cần phải làm gì để giải quyết những vấn nạn trước mắt của tổ quốc, của dân tộc để tránh làm nô lệ cho Trung Cộng, tránh nạn bị đầu độc môi trường, biển Đông, thực phẩm, để rồi từ đó, có thể sống còn và ngưỡng mặt lên với năm châu?

 

Câu hỏi nầy cần mỗi người trong chúng ta phải động não để đi tìm một tương lai cho Việt Nam.

Qua lời của Cố Tổng Thống Ronald Reagan:"Chính phủ chúng ta không có quyền lực gì ngoại trừ quyền lực mà nhân dân đã giao cho họ. Và chúng ta, "những người dân" cần cho chính phủ biết họ nên làm gì, và họ không không có quyền làm ngược lại".


 

"Chúng ta là người lái;

Chính phủ là chiếc xe"

 

Có suy nghĩ như thế, 95 triệu người con Việt sẽ quyết định tương lai Việt Nam, chứ không nằm trong tay của Tàu cộng phong kiến, cũng không nằm trong tay của Anh Hai Tư bản Hoa Kỳ, và càng không nằm trong tay của CS Bắc Việt.

 

Mà tương lai Việt Nam chắc chắn nằm trong tay của 65% Tuổi Trẻ Việt Nam.

 

Đã đến giờ Tuổi Trẻ Việt Nam đứng lên đáp lời sông núi.

 

Mai Thanh Truyết

Hi Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPS)

Ngày Môi trường Thế gii 5/6/2017

 

Phụ lục:

 

The value of nature

 

In recent decades, scientific advances, as well as growing environmental problems such as global warming are helping us to understand the countless ways in which natural systems support our own prosperity and well-being.

 

For example, the world's oceans, forests, and soils act as vast stores for greenhouse gases such as carbon dioxide and methane; farmers and fisher-folk harness nature on land and under water to provide us with food; scientists develop medicines using genetic material drawn from the millions of species that make up Earth's astounding biological diversity.

 

Billions of rural people around the world spend every working day 'connected to nature' and appreciate full well their dependence on natural water supplies and how nature provides their livelihoods in the form of fertile soil. They are among the first to suffer when ecosystems are threatened, whether by pollution, climate change or over-exploitation.

 

Nature's gifts are often hard to value in monetary terms. Like clean air, they are often taken for granted, at least until they become scarce. However, economists are developing ways to measure the multi-trillion-dollar worth of many so-called 'ecosystem services', from insects pollinating fruit trees in the orchards of California to the leisure, health and spiritual benefits of a hike up a Himalayan valley.

 

Nature up close

 

Connecting to nature can involve all the physical senses: why not take off your shoes and get your feet (and hands) dirty; don't just look at the beautiful lake, jump in! Take a hike at night and rely on your ears and nose to experience nature.

 

You can also connect with nature in the city, where major parks can be a green lung and a hub of biodiversity. Why not do your bit to green the urban environment, by greening your street or a derelict site, or planting a window box? You could put a spade in the soil or lift a paving slab and see what creatures live beneath.

 

Wherever you are, you could vow to pick up 10 (or 100) pieces of trash, or take inspiration from the citizens of Mumbai, India, and organize a mass beach clean-up.

 

Your activity doesn't have to take place on 5 June itself. UN Environment, for instance, will soon begin testing your knowledge and raising your appreciation of a healthy environment with competitions and online quizzes and provide a whole menu of ideas to help you celebrate the day.

 

In the age of asphalt and smartphones and among the distractions of modern life, connections with nature can be fleeting. But with your help, World Environment Day can make clearer than ever that we need harmony between humanity and nature so that both are able to thrive.

 

 

 


________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

"Energy can neither created or destroyed, 

 it only transforms from one form to another" - Anonymous


                                                         

 

//////////////////////////////////////////////////