Trần Việt Hải Giới Thiệu

Đôi dòng gíi thiu và nhn đnh tác phm ca Tiến sĩ Mai Thanh Truyết:

 

Sau khi ra mt thành công Tuyn Tp Vit Nam Ngày Nay đng tác gi vi Nhà văn Chu Tt Tiến, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết cho ra mt mt kho lun thư, sách tham lun gm 25 chương gm hơn 20 đ tài quan yếu ca Nhng Vn Đ Môi Trường Vit Nam dưới s qun tr sai lm, ti t, và yếu kém ca nhà cm quyn đương thi CSVN.

Nhng Vn Đ Môi Trường Vit Nam cô đng s tìm tòi, nghiên cu cn k ca Tiến sĩ Mai Thanh Truyết v ch đ ca sách, ông đã mit mài t bao năm qua v nhng phm vi t s x dng các sn phm cha đc cht ba bãi, nn ô nhim đc cht, nhng phế thi đc hi, đến thc phm cha đc cht, câu chuyn da cam (dioxin), gic mơ ra bin ln, nhìn v tương lai Vit Nam,...

Vi kiến thc và kinh nghim chuyên môn v môi trường, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết là mt chuyên viên am tường và kh tin v nhng h qu gây ra cho môi sinh mt khi môi trường đt nước b xung cp trm trng, tin đ hng chu nhng oan khiên hư hi, nhng mt mát oan ung, tài nguyên quc gia b hy hoi do thiên tai và nhân tai vì s ngu mui và bt tài ca vic qun lý đt nước. S suy thoái môi trường tài nguyên ngày hôm nay s đưa đến nhng bế tc trên t l, nhng thm trng cho môi trường và môi sinh cho con cháu ca chúng ta trong tương lai, h s hng chu thit thòi vi hu qu ca nước mt Vit Nam.

 

 

 

Quý đc gi nào mun tìm hiu v sách Nhng Vn Đ Môi Trường Vit Nam, chia s nhng quan tâm ca tác gi v nước non tin đ qua khía cnh môi trường, xin tìm đc Nhng Vn Đ Môi Trường Vit Nam. Mun mua sách, xin quý v hoan h gi chi phiếu - Attn: Mai Thanh Truyết, cho cánh nhn bay v đa ch tem cò:

2210 S. Azusa Ave

West Covina, CA 91792

USA

Liên lc v đa ch i-meo hòm thư đin t là:  envirovn@gmail.com.

Ghi chú: giá bán $30:00 Hoa Kỳ, $40:00 Canada và Âu châu, tính luôn cước phí tem cò, S/H charge,

 

Vào ngày 19/2/2011 sách s được ra mt ti Hi Trường Báo Người Vit (xin xem attachment).

 Chút ý kiến…

 

Thc là mt vinh d cho tôi được đc bn tho ca sách mi ca Tiến sĩ kiêm Giáo sư Mai Thanh Truyết. Tôi biết ông qua các t chc Tây Ninh Đng Hương Hi và Hi Cu Hc Sinh Petrus Trương Vĩnh Ký Nam California. Trước năm 1975, ông nguyên là Ging sư trưởng Ban Hóa Hc Đi Hc Sư Phm Saigon, và là Giám Đc Hc v Vin Đi Hc Cao Đài Tây Ninh. Tiến sĩ Truyết vn hiếu hc và yêu nước. Tt nghip tiến sĩ ti Pháp khi nước nhà chìm đm trong khói la chiến chinh, ông quyết đnh tr v vi x s. Tôi mến ý nguyn ca ông t đó.

 

Trước đây tôi được đc quyn sách "Câu Chuyn Da Cam/Dioxin Vit Nam" ca Giáo sư Mai Thanh Truyết, tác phm ra đi được ng h nng nhit t nhiu nơi ông đi din thuyết. "Câu Chuyn Da Cam" k v chuyn xưa và nay, nguyên y ca vn đ xut phát t thi chiến tranh quc cng ti x ta, v cht đc da cam, mà t ng trong Anh ng là agent orange hay dioxin, s thc không ai nghi ng v hu qu ca nó. Tuy nhiên, người cng sn Vit Nam, phe đi phương vi Hoa Kỳ bng nhng xo thut tuyên truyn, thi phng s kin, qua nhiu lp lun ngy bin đ li cho chính sách M ti Vit Nam ng hu moi hu bao ca nước cu thù. Vi nhng trăn tr và cân nhc theo cái nhìn trên các khía cnh khoa hc, chính tr, xã hi và nhân bn khi trình bày vn đ qua sách v, tác gi cho thy rng vì bn th ca vn đ dioxin trong chiến tranh Vit Nam vn là mt câu chuyn rt nhiêu khê, lm phc tp và tế nh. Nên quan đim ca ông qua nhiu dn d chng minh và lý lun là nhm vào vic đem li s tht v cht đc màu da cam đ cho đng hương các nơi hiu rõ hơn v vn đ và mc tiêu ca quyn sách ra sao.

 

Trong chiu hướng tương t, Giáo sư Mai Thanh Truyết cho ra quyn sách th hai mang tên "Nhng Vn Đ Môi Trường & Phát Trin Vit Nam", ni dung ca nó bao quát hơn tác phm trước, sách mi xét đến nhng sai lm nghiêm trng khi nhà cm quyn cng sn hin ti vi phm nhng nguyên tc qun tr môi trường, y tế, canh nông, thy li, giáo dc qun chúng, cũng như qun tr xã hi là nhng h qu băng hoi cơ cu đt nước, phá sn tài nguyên quc gia, như nhng vn đ môi trường v dòng sông Cu Long vi ni nghn ngào ca vùng đng bng h lưu, ngm ngùi vi vn nn ô nhim cht arsenic (hóa cht dùng tr sâu ry), vn nn nhng dòng sông Vit Nam b ô nhim trm trng, thc tế ca nn ô nhim ngun nước mt và nước ngm Vit Nam, cũng như thc cht ca vn đ ô nhim mt đt, ô nhim không khí, và cht phế thi rn Vit Nam; Tình trng rác rưởi, cng rãnh ti Sài Gòn, nhng quy tc gii quyết các cht phế thi k ngh, phế thi y tế, và tác gi cũng nêu lên đim t hi khi chính sách quc gia cho phép nhp cng ba bãi phế liu đc hi vào Vit Nam. Sách còn đ cp đến nhng vn nn nhc nhi ca xã hi như công ngh tái biến chế (recycle), tái to phế thi đin t, vn đ nguy him biến chế thc phm ti Vit Nam, công cuc v sinh an toàn thc phm bo v sc khe người dân Vit Nam, câu chuyn dioxin xưa nay như trong cun sách trước, vn đ được cô đng cho đy đ ch đ, ri vic khai thác qung bauxite vùng Tây nguyên, và vic bo tn văn hóa và đng bào sc tc người thiu s vùng cao nguyên trung phn.

 

Bng đy tiêu đ, bng đy ch nghĩa, thiết tưởng người đc s đc thêm nhng lp lun, nhng dn d chi tiết trong nhng trang sách này, hu thu tóm hin tình x s Vit Nam v khía cnh môi trường nguy hi ra sao, tương lai đt Vit Nam s đi v đâu, và thế h con cháu chúng ta quê nhà s chu nhng thit thòi như thế nào. Nhng nguy cơ này cn được gióng lên như nhng oan khiên ca người dân oan cn được gii ta, nhng sai lm ca các cp lãnh đo tc trách trong vn đ qun tr đt nước phi được vch trn khi h xô đy c mt dân tc vào t l.

 

Phn đu ca sách trình bày ch đ dn nhp, chương mt đến chương 24, nhng vn đ môi trường vn b hư hi do qun tr ti, song song tác gi cũng cho li đ ngh phương cách sa đi, ci cách vn đ; T chương 25 đến cui sách tác gi góp ý (chương 35) v các ch đ phát trin đt nước, ví d s vic toàn cu hóa cùng ch nghĩa dân tc, phát trin quc gia theo chiu hướng toàn cu hóa, sao cho được bn vng, chiu hướng phát trin Vit Nam trong thế k 21, phát trin quc gia cùng qun tr môi sinh hu hiu, và nhng nghch lý trong vic phát trin gia hai min Bc Nam khác nhau, qua ví d đin hình là k ngh giy.

 

Phn sau cùng ca sách quan trng không kém, tác gi đ cp đến Vit Nam qua nhng năm hi nhp toàn cu và hướng đến tương lai. Chương kết lun qua đôi li nhn gi, tác gi quay v vi chân lý duy tâm, nim tin tôn giáo trong cuc sng, khi cái "Tâm" ca con người b ô nhim s đưa đến vn nn ô nhim môi trường, ô nhim xã hi. Lut Nhân Qu ca triết thuyết nhà Pht đ cp khi có nguyên nhân thì s có hu qu. Chung cuc, theo ý kiến ca tác gi thì đ gii quyết vn đ ô nhim mt cách hiu qu không gì khác hơn là thanh lc cái Tâm ca con người, tc thanh Tâm, loi b lòng tham ô và lòng ích k. Vã li, gii quyết vn đ ô nhim môi trường là trách nhim chung ca mi người chúng ta, ch không phi là trách nhim riêng tư ca nhng nhà khoa hc, ca nhng nhà lãnh đo tôn giáo, hay ca mt đng phái nào đó lãnh đo. Mi người hãy chung tay, chung sc, đng tâm hip lc đ biến ci thc cht không tâm ra chân tâm cho nhng vn đ ca Vit Nam. Tôi đng ý vi tác gi trong chiu sâu ca tư tưởng này, thc vy.

 

Mi đc gi duyt qua các phn chi tiết ca sách. Xin kính mi...

 

Trn Vit Hi

Le Van Duyet Foundation

 

//////////////////////////////////////////////////