Phỏng vấn tập thể 

do Diễn đàn Nhân bản Văn Hóa thực hiện


--

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The Love of my Country will be the ruling 

 Influence of my Conduct." - George Washington

 

//////////////////////////////////////////////////