Saigon TV 55.3


 "Vấn Đề Hôm Nay" với TS Mai Thanh Truyết

Đài sắp xếp CT-VDHN lộn tùng phèo anh ui!

LGT

 

Tạp Chí Thế Giới Mới  -  www.baotgm.com

Phone: 682-552-0754 – tgm@tx.rr.com

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The energy of the mind is the essence of life."

                                                                - Aristotle -

 

//////////////////////////////////////////////////