MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG

TGCD – Nhận định về hiện tình đất nước ( Mai Thanh Truyết và Vương Văn Giàu)

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The Love of my Country will be the ruling  

 Influence of my Conduct." - George Washington

 

//////////////////////////////////////////////////