Diễn Ðàn Yểm Trợ Khối 8406

Diễn Ðàn Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ

Hội Ðồng Liên Kết Ðấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN

Tranh Ðấu Cho Nền Dân Chủ Pháp Trị,Tôn Trọng Nhân Quyền & Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

www.lacvietnews.comwww.8406news.comwww.Free Vietnam .Now.com,

www.diendannguoidanvietnam.comhttps://dungcodanchu.wordpress.com

  

Audio Youtube

  Chủ Nhật April 10, 2016

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1w0TMZPXkXU

  

Chủ Ðề

 

 

Hạ Nguồn Sông Mekong – Mekong Delta

Vựa Lúa Và Thuỷ Sản Việt Nam Đang Giẫy Chết

 

Diễn Giả: TS Mai Thanh Truyết

Chuyên gia về Môi Trường  

  

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The Love of my Country will be the ruling  

 Influence of my Conduct." - George Washington

 

//////////////////////////////////////////////////