Thiệp Mời Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (VAST)

Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam (VAST)

Trân Trọng Kính Mời

Ô/B……………………………………….................... ……………………………………................................

Tham Dự

Hội Luận Về Việc Khai Thác Bauxite Tại Việt Nam

Forum on Bauxite Exploitation in ViêtNam
Sẽ được tổ chức vào ngày


Chủ nhật 22 tháng 11 năm 2009
từ 1:00 đến 5:00PM

tại Westminster Civic Center
8200 Westminster Blvd, CA 92683


Sự hiện diện của Quý Vị thể hiện sự quan tâm đến tương lai của
Đất Nước Việt Nam
.

Thay mặt Ban Tổ chức:

Nguyễn Bá Lộc
Hội trưởng VAST

Mai Thanh Truyết
Chủ tịch HĐQT VAST

Liên lạc:
(619) 248-1534,
(714) 414- 9215,
(714) 322-8081

Email:
EnviroVN@gmail.co
m
locba9999@yahoo.com


CHƯƠNG TRÌNH

- Nghi thức khai mạc: Trần Trọng An Sơn

- Chào mừng quan khách: MC Phạm Ngọc Lân

- Diễn văn khai mạc: Nguyễn Bá Lộc

- Thuyết trình:

* Tổng quát về việc khai thác bauxite:
Mai thanh Truyết

* Khía cạnh kinh tế và đầu tư ngoại quốc:
Nguyễn bá Lộc

* Khía cạnh chính trị và an ninh quốc gia:
Lê Hồng

* Vấn đề bảo tồn văn hóa & sắc tộc:
Mai Thanh Truyết

* Phương thức đấu tranh ngắn và dài hạn:

Phạm ngọc Lân - Trần cảnh Xuân

- Thảo luận

- Đúc kết: Nguyễn Bá Lộc

//////////////////////////////////////////////////