Hội Thảo Houston

BUỔI HỘI THẢO NGUY CƠ MẤT NƯỚC

QUA VẤN ÐỀ BAUXITE Ở TÂY NGUYÊN

Ti Trung Tâm Sinh Hot CÐNVQG/Houston & Vùng Ph Cn, ngày 17-5-2009

Ðặng Phương Linh

Trước him ha xâm lăng ca tp đoàn bá quyn bành trướng Trung Cng vi s tiếp tay "cõng rn cn gà nhà" ca đng và nhà nước CSVN. Nhiu đoàn th, đng phái, cng đng các nơi đã t chc nhng bui hi tho đ các chuyên gia cùng đng bào yêu nước tìm kiếm đường hướng, phương cách làm sao cu vãn tình trng an sinh ca đng bào trước kế hoch khai thác bauxit đc hi và chng li âm mưu hèn h ca tp đoàn CSVN đang nm quyn qun tr đt nước, mun tn ti, đang dâng trn giang sơn gm vóc ca t tiên ta cho Tàu Cng. Chúng tôi (báo Thế Gii và Tp chí Sng) đã cùng Cng đng Người Vit Quc Gia Houston và vùng ph cn mi 2 din gi li lc v đây đ cùng các đng phái, đoàn th đu tranh và đng hương quan tâm đến đt nước, cùng nhau hi tho mong làm được gì cu nguy cho đng bào, t quc. Bui hi tho kéo dài trên 3 tiếng đng h, vi s tham d ca mt c ta đông đo, gm mi thành phn trong xã hi, các gii truyn thông (các đài Phát thanh, Phát hình, Báo chí).

Sau phn nghi thc khai mc, hai din gi là Khoa hc gia TS Mai Thanh Truyết, Ch tch Hi Ðng Qun Tr Hi Khoa Hc K Thut VN ti Hoa Kỳ và TS Phan Văn Song, Ch tch Ði Vit Quc Dân Ðng, đến t Paris, Pháp quc, trình bày v hin tình Vit Nam, và vn đ bauxite trên bình din Khoa Hc, Kinh Tế và him ha xâm lược ca Trung Cng. Phn tho lun sôi ni vi nhiu ý kiến đóng góp t thân hào nhân sĩ, các nhà đu tranh và đng hương.

Bn đúc kết ca Lut sư Hoàng Duy Hùng, Ch tch Cng đng Người Vit Quc Gia Houston và vùng Ph cn được ghi li dưới đây:

"Bt đu TS Mai Thanh Truyết đã trình bày v nguy cơ ca vic khai thác bauxit. Vic khai thác này chng nhng không mang liÔ li kinh tế mà còn nguy hi cho môi sinh và đc bit là trên phương din an ninh quc phòng ca Vit Nam. Tiến sĩ Phan Văn Song cho biết Trung Cng còn khuy đng lên lc lượng FULRO và các dân tc thiu s vi ý đ chia ct Cao Nguyên Trung phn ra nhiu mnh, đòi t tr... Kế đến là li phát biu ca cu Ði Tá Huỳnh Hu Hin nên t chc nhng cuc biu tình ti th đô Washing, DC, và ông còn nêu ra thc mc v vic: ti sao Hoa Kỳ li mt mt ym tr, mt khác "đi đêm" vi CSVN và Trung Cng? Cu Ði tá Trương Như Phùng tán tr ý kiến ca ÐT Huỳnh Hu Hin, nói rng nên có biu tình D.C hoc toàn th các đoàn th, t chc nên cùng nhau thc hin cuc biu tình này. Ông Võ Ðc Quang góp ý: trước tình hình này, ngoài các phương pháp trên, chúng ta cn thc hin mt quyn Bch Thư nói rõ v tình hình và nguy cơ mt nước đ lưu li cho con cháu chúng ta mai sau.

Tiếp theo là phn phát biu ca hi tho viên. Trong phn này có nhng ý kiến kh thi, và có ý kiến không kh thi. Ý kiến không kh thi như đ ngh đưa các cng đng v Vit Nam biu tình phn hành này thuc các đng phái. Ý kiến kh thi như vic đưa các cng đng vềƯ Washington D.C biu tình, ý kiến này cn được bàn tho rng rãi hơn. Bà Lương Y Lê Th Thu Cúc góp ý: Quyn Bch Thư không nhng ch phát hành ti đa phương Houston mà phi được phát hành rng rãi khp nơi trên thế gii. Ý kiến hay nht đưa ra t cô Huyn Vy (đài Á Châu T Do) và các đng hương khác là làm sao đng bào mình trong nước biết được nhng sinh hot như thế này mi đánh thc lòng yêu nước ca người dân tri dy, như vy trong và ngoài nước cùng đng chung nhau trên mt chiến tuyến đu tranh cho t quc.

Cng đng NVQG Houston quyết tâm:

Thứ nhất: Hoàn thành quyn Bch Thư này. Thi hn đ hoàn thành quyn Bch Thư trong vòng 6 tháng, tc trước cui năm 2009. Và đ có quyn Bch Thư, chúng ta phi có tài chánh, mong rng quý đng hương s tích cc tiếp tay. Ðt đu n hành Bch Thư có th ch 2.000 quyn, có th có nhng sơ xut, chúng ta cn rà soát li đ điu chnh nhng sơ xut có th có do li k thut (chính t, đánh máy...).

Thứ Hai: Cng đng chúng ta s phi hp vi các t chc và đc bit là côỳng đng Washington, D.C. đ chúng ta cùng Tiến sĩ Mai Thanh Truyết vào Quc Hi Hoa Kỳ đ trình bày mi quan tâm ca chúng ta và nếu có th được, chúng ta s t chc mt cuc biu tình ti D.C. Ðây là mt vn đ cp bách, tôi nghĩ chúng ta phi thc hin trong năm 2009 mà thôi.

Thứ ba: Cng đng NVQG hưởng ng li đ ngh ca cu Ði tá Huỳnh Hu Hin, t chc nhiu cuc biu tình S quán và các Toà lãnh s Trung Cng. Ngay ngày 22-6- 2009 này, s t chc mt cuc biu tình trước Tòa Lãnh s Trung Cng trên đường Montrose, downtown Houston. Ðó là 3 vic phi làm.

Thứ tư: Quý v (hi tho viên) là nhng cơ quan truyn thông, bng mi phương tin, báo chí, đin thư, đin thoi... tìm cách chuyn ti tin tc v các sinh hot này v trong nước, như vy đng bào mi ý thc được mi nguy hi ca vic khai thác bauxit và him ha xâm lăng ca Trung Cng.

Ð có cái tâm mà làm được các vic đó, chúng ta phi có xác tín. Do đó, Cng đng xin đc Tuyên Cáo.

Toàn th c ta trong hi trường cùng vi Ch ta đoàn nghiêm chnh đng lên nghe ông Ch Tch Cng đng đc bn Tuyên Cáo.

//////////////////////////////////////////////////