Chống Tàu Diệt Việt Cộng

 

Bùi Dương Liêm phỏng vấn Mai Thanh Truyết

http://youtu.be/QQg4Zry1X

u4

YouTube - Videos from this email

bebeliem@aol.com

11:01 AM (45 minutes ago)

to undisclosed recipients

Kính mời quý vị xem cuộc phỏng vấn Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết với đề tài: 

" Chống Tàu, diệt Việt Cộng".

Cuộc phỏng vấn do Bùi Dương Liêm thực hiện vào ngày 8 tháng 10 năm 2012 tại Nam California.

 

Trân trọng,

BB & Liêm

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

"Energy can neither created or destroyed, 

 it only transforms from one form to another" - Anonymous


                                                         

 

//////////////////////////////////////////////////