Fwd: BieuTinh TGMHouston 110417 - YouTube


P
​hóng sự biểu tình trước Tòa Tổng Giám Mục địa phận Galveston-Houston
ngày 11/4/2017 về việc phản đối giáo xứ Các THánh Tử Đạo Việt Nam tại Houston
tổ chức Crawfish Festival vào ngày 28,29,30/4/2017

//////////////////////////////////////////////////