Ngày CHIẾN SĨ TRẬN VONG 11-11-2018
Thành kính TƯỞNG NIỆM những người LÍNH CỘNG HÒA và ĐỒNG MINH
trong cuộc chiến ngăn chậm Cộng sản Bắc Việt.


--

________________________________________

Mai Thanh Truyết

https://maithanhtruyet1.blogspot.com/

https://www.facebook.com/envirovn


"Sự bền vững của thế giới chúng ta là năng lượng tái tạo, tái chế phế thải và môi trường xanh."  "The sustainability of our world is renewable energy, waste recycling & green environment." - MTTruyết -

 


//////////////////////////////////////////////////