Từ Cánh Đồng Mây- MTT-Trần Khuê

Buổi nói chuyện của chương
Từ Cánh Đồng Mây
với


Giáo sư TRẦN KHUÊ

Tiến sĩ MAI THANH TRUYẾT

 

& Anh

LÊ PHÁT MINH
Cựu Chủ tịch Liên Minh Dân Chủ tại Hoa Kỳ
 
 
 
http://www.ledinh.ca/2011%20Bai%20PV%20TS%20Mai%20Thanh%20Truyet.html
 

//////////////////////////////////////////////////