Chương Trình Cánh Đồng Mây

Chương trình Từ Cánh Đồng Mây với TS Mai Thanh Truyết
và nhà văn Chu Tất Tiến   trên site   www.ledinh.ca
//////////////////////////////////////////////////