Phỏng vấn GS Trần Minh Xuân và Huỳnh Cao Lộc

Xin gởi đến anh Truyết địa chỉ video clip phỏng vấn Giáo sư Trần Minh Xuân và anh Huỳnh Cao Lộc:
 
http://www.youtube.com/watch?v=xfhll74da_w 
 
//////////////////////////////////////////////////