Chúc Tết Tân Mão

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết
Ðệ nhất phó chủ tịch Ðại Việt Quốc Dân Ðảng
Chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ
http://www.freevietnews.com/audio/20110126_TsMaiThanhTruyet_e.m3u
//////////////////////////////////////////////////