Thái độ chính trị

TS Mai Thanh Truyết - Thái Độ Chính Trị Và Sách NVĐMTVN
 
http://www.youtube.com/watch?v=QqqnLJ-Si-4
 
//////////////////////////////////////////////////