Phát biểu của Cựu Dân biểu Trần Minh Nhựt và MTT

DB Trần Minh Nhựt Nói Về Buổi Ra Mắt Sách NVĐMTVN 
 
http://www.youtube.com/watch?v=uq_XrDLVjPE 
 
TS Mai Thanh Truyết Tố Cáo Công Ty Liên Hợp Đa Phước Lừa Bịp
 
http://www.youtube.com/watch?v=dtL0RADDG3I 
 
//////////////////////////////////////////////////