1000 Năm Thăng Long và
Những Vấn Đề của Đất Nước (video)
(8 parts in playlist - play all in a row or one at a time)

  1. 1000 Năm Thăng Long Văn Hóa Suy Đồi
  2. 1000 Năm Thăng Long Thời Đại CS Gian Ác
  3. 1000 Năm Thăng Long Chìm Trong Ô Nhiễm
  4. 1000 Năm Thăng Long Nín Thở
  5. 1000 Năm Thăng Long Không Còn Nước Sạch
  6. 1000 Năm Thăng Long Thực Phẩm Nhiễm Độc
  7. 1000 Năm Thăng Long Ngập Rác
  8. 1000 Năm Thăng Long Mầm Mống Dịch Bệnh
//////////////////////////////////////////////////