Hội Nghị Thành Đô & Những Hệ Lụy Của Hiệp Định Bán Nước

https://www.youtube.com/watch?v=1cEiP7-VifQ Video Long Điền thuyết trình

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cEiP7-VifQ

 

 

Hi Ngh Thành Đô Và Nhng H Ly Ca Hip Đnh Bán Nước

 

Din Gi: Nhà Biên Kho Long Đin

 

46,980 người tham kho - Free Vietnam .Now.com 

 

371 người tham kho - HL8406 TL321 Youtube Search

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHki1BPPP1o

 

Li Thoát Nào Cho Vit Nam

 

Din Gi: TS Mai Thanh Truyết

 

35,333 người tham kho - Free Vietnam .now.com

254 tham kho - HL8406 TL330 Youtube Search

 

Đây là nhng con s đáng khích l trên ch đ Chính Tr

 

Cám ơn nh v

 

Lac Viet

___________________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/


 "A nation that destroys its soils destroys itself.

Forests are the lungs of our land, purifying the air

and giving fresh strength to our people." Franklin D. Roosevelt

 

 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-

 

//////////////////////////////////////////////////