5 Năm 8406

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên,  nhà báo Hải Triều,
Tiến sĩ Mai Thanh Truyết,
Giáo sư Nguyễn Chính Kết, nhà văn Chu Tất Tiến
http://www.4shared.com/audio/P2OILUmH/kyniem5namKhoi8406_phan3.html (đoạn 3)
//////////////////////////////////////////////////