​Truyền hình 55.3 tại Dallas


Trương Sĩ Lương và Mai Thanh Truyết​

Hội thoại về việc gia nhập TPP của Việt Nam​


https://youtu.be/5gb5HGInqSs

 

https://youtu.be/Yb21kwDGxZQ

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The Love of my Country will be the ruling  

 Influence of my Conduct." - George Washington

 

//////////////////////////////////////////////////