Bài Quặng Bauxite hay Quặng Phóng Xạ

Thưa cùng Quý đọc giả,
Bài viết trên đây có một lỗi lớn là " Uranium 235 có 3 neutron ít hơn Uranium 238..."
Xin sửa lại NEUTRON thay vi ELECTRON.
Thành thật cáo lỗi cùng đọc giả.
Mai Thanh Truyết
//////////////////////////////////////////////////